Oświadczenie o ochronie prywatności

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest

TYROLIT Poland Sp. z o.o.
ul. Białołęcka 233 A
03-253 Warszawa 
Polska
privacy@tyrolit.com

(zwany dalej TYROLIT)

 

Ogólne

Jesteśmy świadomi, że ochrona prywatności użytkowników jest dla nich ważna. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników, a przestrzeganie przepisów ustawowych dotyczących ochrony danych jest dla nas sprawą oczywistą. Poniżej chcielibyśmy pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób gromadzimy, zarządzamy i wykorzystujemy informacje o osobach fizycznych.

Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma TYROLIT może od czasu do czasu zmieniać, uzupełniać, rozszerzać, usuwać lub w inny sposób aktualizować niniejszą Politykę prywatności w przypadku zmian w naszych usługach i z uwzględnieniem zmian w prawie. Dane osobowe użytkownika będą jednak zawsze przetwarzane zgodnie z wersją Zasad ochrony prywatności, która obowiązywała w momencie gromadzenia danych. Będziemy publikować zmiany w naszej polityce prywatności tutaj, aby użytkownik był w pełni poinformowany zgodnie z art. 13/14 RODO o rodzajach gromadzonych przez nas danych osobowych, sposobie ich przetwarzania i okolicznościach, w jakich mogą być przekazywane. Nasze zasady ochrony danych są dostępne na wszystkich poszczególnych stronach naszej witryny internetowej. W miejscach, w których gromadzone są dane osobowe, znajdują się dodatkowe informacje na temat celu wykorzystania tych danych oraz, w razie potrzeby, możliwość wyrażenia zgody.

 

Gromadzenie danych osobowych

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych (np. nazwisk, adresów, numerów telefonów lub adresów e-mail), chyba że użytkownik przekaże nam takie dane dobrowolnie (np. poprzez rejestrację, ankietę, formularz kontaktowy) lub - jeśli jest to wymagane przez prawo - wyrazi na to zgodę lub zezwalają na to odpowiednie przepisy prawne dotyczące ochrony danych użytkownika.

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika jest stosunek umowny.
stosunek umowny, w tym zobowiązania przed i po zawarciu umowy. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika lub na podstawie umowy i/lub jeśli jest to konieczne do wykonania umowy w celach uzgodnionych z użytkownikiem lub jeśli istnieje inna podstawa prawna zgodnie z RODO.

Nasza licencja biznesowa "Usługi w zakresie automatycznego przetwarzania danych i technologii informatycznych" stanowi podstawę prawną do realizacji celu biznesowego. Inne zobowiązania prawne, takie jak ustawowe obowiązki sprawozdawcze, stanowią podstawę prawną przetwarzania danych. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub umowę lub jeśli wyrażono na to zgodę. W odniesieniu do ogólnych działań reklamowych mamy uzasadniony interes w nawiązywaniu i intensyfikowaniu kontaktów z obecnymi i potencjalnymi klientami.

 

Gwarancja prywatności i ochrony danych osobowych

Firma TYROLIT przestrzega przepisów prawnych dotyczących ochrony danych, takich jak ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO). Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z tymi zasadami ochrony danych. W poniższej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób i kiedy firma TYROLIT gromadzi dane osobowe. Ponadto możemy być zobowiązani do przetwarzania dalszych danych w ramach prawa w celu wsparcia dochodzeń sądowych lub urzędowych.

 

Zamierzone wykorzystanie danych osobowych

Większość usług internetowych świadczonych przez firmę TYROLIT można odwiedzać bez konieczności osobistej rejestracji i ujawniania tożsamości. W przypadku niektórych usług prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy użytkownika oraz, w razie potrzeby, innych danych osobowych. Użytkownik może zdecydować, czy chce podać te informacje. Bez tych informacji firma TYROLIT nie może jednak w takich przypadkach zapewnić użytkownikowi żądanej usługi ani odpowiedzieć na niektóre jego zapytania.

Firma TYROLIT przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do opisanych celów i zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli użytkownik skontaktuje się z firmą TYROLIT za pomocą formularza w witrynie internetowej lub poczty e-mail, podane przez niego dane będą przechowywane przez firmę TYROLIT przez sześć miesięcy w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających, chyba że i tak zostanie nawiązana relacja biznesowa.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać informacji, poinformuj nas o tym.

 

Poufność danych osobowych

Firma TYROLIT nie będzie przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszych zasadach ochrony danych. Dane osobowe mogą być ujawniane innym firmom TYROLIT w Szwajcarii i za granicą w ramach obowiązującego prawa, które zobowiązują się do traktowania danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony danych i przetwarzania ich zgodnie z pierwotnym celem ich rejestracji, na przykład świadczenia usług, marketingu, przetwarzania danych lub wsparcia technicznego.

Dane osobowe użytkownika mogą również zostać ujawnione stronie trzeciej w przypadku sprzedaży, przeniesienia lub cesji lokalizacji biznesowej lub jej części wraz z powiązanymi danymi klienta. Tam, gdzie jest to konieczne i uzasadnione, użytkownik wyrazi na to zgodę. W takim przypadku będziemy umownie wymagać od kupującego lub strony nabywającej traktowania danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony danych. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione stronie trzeciej, jeśli wymaga tego od nas prawo, nakaz sądowy lub rozporządzenie rządowe na mocy prawa lub jeśli ujawnienie danych jest konieczne w związku z dochodzeniem sądowym lub policyjnym w kraju lub za granicą i jest dozwolone na mocy prawa krajowego.

 

Prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, anulowania, sprzeciwu.

Firma TYROLIT dokłada wszelkich starań, aby rejestrowane dane osobowe były zawsze prawidłowe, aktualne i wiarygodne w odniesieniu do ich przeznaczenia. Dajemy użytkownikowi możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych osobowych w zakresie, w jakim zezwala na to prawo. Dotyczy to w szczególności działań marketingowych (prawo do sprzeciwu wobec reklam), chyba że wymagają one zgody użytkownika (opt-in). Prosimy o poinformowanie nas, jeśli użytkownik chce sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych do celów reklamowych. Dotyczy to również wszelkich pytań dotyczących wykorzystania danych osobowych. W takim przypadku należy podać nazwę strony internetowej, na której użytkownik wprowadził swoje dane osobowe, zidentyfikować się i poinformować nas, które konkretnie informacje użytkownik chciałby poprawić, zaktualizować lub usunąć. Wnioski o usunięcie danych osobowych będą realizowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi i archiwizacyjnymi.

Informacje o tym, jak się z nami skontaktować, znajdują się na dole tej strony. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych lub Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Ponieważ TYROLIT jest spółką Grupy z siedzibą w Austrii, użytkownik może to zrobić za pośrednictwem austriackiego lub właściwego krajowego organu ochrony danych w swoim kraju. Tutaj znajduje się lista wszystkich organów ochrony danych w UE.

 

Bezpieczeństwo i poufność

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych zarejestrowanych przez firmę TYROLIT, firma TYROLIT podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Jeśli użytkownik chce przesłać nam dane osobowe drogą elektroniczną, wprowadzając je na naszej stronie internetowej, jego dane zostaną przesłane na nasz serwer internetowy w postaci zaszyfrowanej za pośrednictwem najnowocześniejszego bezpiecznego połączenia (SSL) przez Internet, przechowywane i zabezpieczone. Z drugiej strony należy pamiętać, że przesyłanie danych pocztą elektroniczną zasadniczo nie jest szyfrowane.

Bezpieczeństwo transmisji danych w Internecie nie może być w pełni zagwarantowane zgodnie z obecnym stanem technologii. Inni użytkownicy mogą mieć techniczną możliwość ingerowania w bezpieczeństwo sieci bez autoryzacji i kontrolowania ruchu wiadomości. Należy o tym pamiętać, kontaktując się z nami.

 

Przekazywanie danych stronom trzecim/państwom trzecim

Jesteśmy częścią Grupy TYROLIT, globalnej grupy firm, która posiada bazy danych w różnych krajach. Firma TYROLIT przetwarza dane w bazach danych poza krajem zamieszkania osoby, której dane dotyczą. Niektóre z tych baz danych są zarządzane przez lokalne firmy TYROLIT, inne przez strony trzecie działające w imieniu lokalnej firmy. Jeśli dane osobowe użytkownika są przekazywane do kraju, którego przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są mniej kompleksowe niż przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika, firma TYROLIT zapewni odpowiednią ochronę wymogów prawnych dotyczących eksportu danych do takiego kraju oraz stosowanie prawa europejskiego.

 

Jakie zasady ochrony danych mają zastosowanie?

Spółki firmy TYROLIT, które przekazują dane osobowe użytkownika z UE do innych krajów, muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i wytycznych firmy TYROLIT. W szczególności są do tego zobowiązane:

  • gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika w odpowiedni i zgodny z prawem sposób
  • przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie w określonych i zgodnych z prawem celach i nie wykorzystywać ich do innych celów
  • informowania użytkownika o ujawnieniu jego danych, jeśli jest to wymagane przez lokalne prawo, oraz uzyskiwania jego zgody w stosownych przypadkach
  • zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są dokładne, kompletne i, w razie potrzeby, aktualne
  • przechowywanie danych osobowych użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne, chyba że dłuższe lub krótsze okresy przechowywania są wymagane lub dozwolone przez prawo
  • traktowania danych osobowych użytkownika w sposób poufny i podejmowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, przypadkową utratą lub przypadkowym uszkodzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnioną modyfikacją i usunięciem

 

Specjalne przetwarzanie danych osobowych

Wydarzenia

Współpracujemy z wybranymi zewnętrznymi dostawcami usług, takimi jak hotele lub organizatorzy wydarzeń, w celu organizacji wydarzeń. Gdy użytkownik rejestruje się na wydarzenie, przekazujemy mu jego dane osobowe w celu realizacji umowy i świadczenia usługi.

 

Zarządzanie kandydatami

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia z Tobą procesu aplikacyjnego i zapewnienia optymalnej rekrutacji w Grupie TYROLIT. Robimy to na podstawie prawnej naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w przeprowadzeniu skutecznego procesu aplikacyjnego oraz na podstawie potrzeby przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy. Gromadzimy te dane w ramach procesu aplikacyjnego, przekazując je nam przez użytkownika (na przykład wysyłając nam CV pocztą elektroniczną) lub gromadząc je samodzielnie (na przykład robiąc notatki podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Dane osobowe
W trakcie składania aplikacji przechowywane i przetwarzane będą dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, obywatelstwo, stopień naukowy, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie, wykształcenie i szkolenia, doświadczenie zawodowe, wiedza, oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, okresy wypowiedzenia, najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia pracy, gotowość do podróży i inne informacje. Należy pamiętać, że dane dotyczące zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, orientacji politycznej, religijnej, związkowej lub seksualnej należą do danych szczególnie podlegających ochronie. Prosimy o nieprzekazywanie takich danych. Zapytanie o zwrot grzecznościowy na portalu dla kandydatów jest przeprowadzane wyłącznie w celu zapewnienia profesjonalnej komunikacji w procesie aplikacyjnym

Dane użytkownika mogą być przekazywane następującym odbiorcom w trakcie rekrutacji:

  • Spółki Grupy TYROLIT, jeśli ubiegasz się o zatrudnienie w nich
  • Dla praktykantów: Pomoc w wyborze usługodawcy zewnętrznego w celu sprawdzenia wyników szkoły (https://auswahlhilfe.at/datenschutzerklaerung/)
  • Rekrutacja online odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług eRecruiter (https://www.erecruiter.net/p/datenschutz).
  • Ewentualnie inne portale zewnętrzne - w zależności od procesu rekrutacji w danym kraju.

Dane są przechowywane przez okres do siedmiu miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego. Ogólnie rzecz biorąc, dłuższe okresy przechowywania są możliwe za zgodą, jeśli wymagany jest zapis (np. dla pracowników wakacyjnych).

Przestrzegane będą obowiązujące przepisy prawa - bardziej szczegółowe informacje otrzymasz od działu HR spółki Grupy, do której aplikujesz.

 

Współpraca w ramach usługi Microsoft Office 365

W razie potrzeby możemy zapewnić dostęp gościnny do usługi Microsoft Office 365 Collaboration przy użyciu osobistego adresu e-mail w celu wymiany informacji i obsługi aktywnej współpracy. Może to dotyczyć na przykład tylko części usługi Microsoft Teams lub całego pakietu Office 365. Usługa ta umożliwia czat, spotkania, notatki, załączniki i wiele więcej i jest hostowana w chmurze Microsoft.

Ufamy niezawodności, informatyce i bezpieczeństwu danych firmy Microsoft. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów UE dotyczących ochrony danych. Ponadto zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych, w której Microsoft zobowiązuje się do ochrony danych naszych użytkowników.

 

Media społecznościowe

Korzystamy z następujących portali zewnętrznych w celu udostępniania treści naszym klientom. Podstawą prawną jest uzasadniony interes, a firma TYROLIT jest współodpowiedzialna z operatorem za przetwarzanie danych. Pod poniższymi linkami można znaleźć informacje na temat korzystania z nich.

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

Vimeo

 

Linki do innych stron

Wyjaśnione tutaj zasady ochrony danych dotyczą wyłącznie spółek i witryn internetowych Grupy TYROLIT. Firma TYROLIT może udostępniać łącza do innych, powiązanych witryn internetowych. Firma TYROLIT dokłada wszelkich starań, aby witryny, do których prowadzą łącza, spełniały najwyższe standardy. Jednak ze względu na charakter sieci WWW nie jest możliwe zagwarantowanie standardów ochrony danych we wszystkich witrynach, do których prowadzą łącza, ani przyjęcie odpowiedzialności za ich zawartość.

 

Dane osobowe i dzieci

Nasza oferta jest skierowana do osób, które ukończyły 18 lat. Firma TYROLIT nie będzie świadomie rejestrować, wykorzystywać ani udostępniać stronom trzecim żadnych danych osobowych osób niepełnoletnich bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego i osoby niepełnoletniej, o ile osoba niepełnoletnia jest już zdolna do wyrażenia zgody. Firma TYROLIT poinformuje opiekunów prawnych o tym, jakie dane osobowe zostały zebrane na temat dziecka, i da im możliwość zakazania dalszego rejestrowania, używania lub przechowywania danych osobowych dziecka. Firma TYROLIT zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony dzieci.

 

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących zgodności z niniejszą polityką prywatności lub w przypadku jakichkolwiek uwag lub sugestii dotyczących ulepszeń, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@tyrolit.com.

 

 

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: luty 2024 r.