Personvernerklæring

Den ansvarlige for databehandlingen er

Tyrolit AS
c/o Tyrolit AB
Enhagsslingan 4 / Boks 533
183 25 Täby
Sverige
privacy@tyrolit.com

(heretter referert til som TYROLIT)

 

Generelt

Vi er klar over at personvern er viktig for deg. Vi tar beskyttelsen av personopplysningene dine svært alvorlig, og det er en selvfølge for oss å overholde lovbestemmelsene om personvern. I det følgende vil vi kort forklare hvordan vi samler inn, håndterer og bruker informasjon om enkeltpersoner.

Videre er du innforstått med at TYROLIT kan endre, supplere, utvide, fjerne eller på annen måte oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen i tilfelle endringer i våre tjenester og med hensyn til lovendringer. Personopplysningene dine vil imidlertid alltid bli behandlet i samsvar med den versjonen av personvernerklæringen som var gjeldende på det tidspunktet opplysningene ble samlet inn. Vi vil publisere endringer i personvernerklæringen vår her, slik at du er fullt informert i samsvar med artikkel 13/14 i GDPR om hvilke typer personopplysninger vi samler inn, hvordan disse personopplysningene behandles og under hvilke omstendigheter de kan overføres. Våre personvernprinsipper er tilgjengelige på alle de enkelte sidene på nettstedet vårt. På de stedene der det samles inn personopplysninger, finner du ytterligere informasjon om formålet med bruken av disse opplysningene og, om nødvendig, en mulighet til å gi ditt samtykke.

 

Innsamling av personopplysninger

Vi samler ikke inn personopplysninger (f.eks. navn, adresser, telefonnumre eller e-postadresser) med mindre du gir oss slike opplysninger frivillig (f.eks. ved registrering, spørreundersøkelse, kontaktskjema) eller - hvis det er lovpålagt - har gitt ditt samtykke eller de relevante lovbestemmelsene om beskyttelse av dine opplysninger tillater dette.

 

Juridisk grunnlag

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er kontraktsforholdet.
kontraktsforhold, inkludert forpliktelser før og etter kontraktsinngåelse. Databehandling skjer kun med ditt samtykke eller på kontraktsgrunnlag og/eller hvis det er nødvendig for å oppfylle kontrakten for de formålene som er avtalt med deg, eller hvis det foreligger et annet rettslig grunnlag i samsvar med GDPR.

Vår virksomhetslisens "Tjenester innen automatisk databehandling og informasjonsteknologi" er det rettslige grunnlaget for å utføre forretningsformålet. Andre rettslige forpliktelser, for eksempel lovpålagte rapporteringsforpliktelser, er det rettslige grunnlaget for databehandlingen. Vi behandler derfor personopplysninger hvis dette er lov- eller avtalefestet eller hvis det er gitt samtykke. Når det gjelder generell reklamevirksomhet, har vi en berettiget interesse i å komme i kontakt med og intensivere kontakten med eksisterende og potensielle kunder.

 

Garanti for personvern og beskyttelse av personopplysninger

TYROLIT følger de lovbestemte bestemmelsene om personvern, for eksempel EUs personvernforordning (GDPR). Generelt behandler vi kun personopplysninger i samsvar med disse personvernprinsippene. I det følgende redegjøres det for hvordan og når TYROLIT samler inn personopplysninger. I tillegg kan vi være forpliktet til å behandle ytterligere opplysninger innenfor lovens rammer for å støtte rettslige eller offisielle undersøkelser.

 

Tiltenkt bruk av personopplysninger

De fleste av Internett-tjenestene som TYROLIT tilbyr, kan besøkes uten personlig registrering og avsløring av identitet. For enkelte tjenester ber vi deg om navn, brukernavn og eventuelt andre personopplysninger. Du bestemmer selv om du vil oppgi disse opplysningene. Uten disse opplysningene kan TYROLIT imidlertid ikke gi deg den ønskede tjenesten i disse tilfellene og kan heller ikke svare på noen av dine henvendelser.

TYROLIT lagrer kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for de beskrevne formålene og i samsvar med lovbestemmelsene. Hvis du kontakter oss ved hjelp av skjemaet på nettstedet eller via e-post, lagrer vi opplysningene du oppgir, i seks måneder for å kunne behandle henvendelsen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål, med mindre det uansett etableres et forretningsforhold.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta informasjon, vennligst gi oss beskjed.

 

Konfidensialitet for personopplysninger

TYROLIT utleverer ikke personopplysningene dine til tredjeparter, bortsett fra i de tilfellene som er nevnt i disse personvernprinsippene. Personopplysninger kan utleveres til andre TYROLIT-selskaper i Sveits og i utlandet innenfor lovens rammer, som forplikter seg til å behandle personopplysningene i samsvar med disse personvernprinsippene og til å behandle dem i samsvar med formålet de opprinnelig ble registrert for, for eksempel levering av tjenester, markedsføring, databehandling eller teknisk støtte.

Personopplysningene dine kan også utleveres til en tredjepart hvis et forretningssted eller deler av dette med tilhørende kundeopplysninger selges, overføres eller overdras. Der det er nødvendig og rimelig, vil du samtykke til dette. I slike tilfeller vil vi på forhånd kontraktsfeste at kjøperen eller den overtakende parten skal behandle personopplysningene i samsvar med disse personvernprinsippene. Personopplysninger kan også bli utlevert til en tredjepart hvis vi er pålagt å gjøre det i henhold til lov, rettskjennelse eller offentlige forskrifter, eller hvis utlevering av opplysningene er nødvendig i forbindelse med en rettslig eller politimessig etterforskning i inn- eller utland og er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning.

 

Rett til innsyn, retting, sletting, begrensning, dataportabilitet, kansellering, innsigelse.

TYROLIT bestreber seg på å sikre at de registrerte personopplysningene alltid er korrekte, oppdaterte og pålitelige med hensyn til tiltenkt bruk. Vi gir deg muligheten til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, i den grad loven tillater det. Dette gjelder særlig markedsføringstiltak (rett til å motsette seg reklame), med mindre disse uansett krever ditt samtykke (opt-in). Vennligst informer oss hvis du ønsker å motsette deg at opplysningene dine brukes til reklameformål. Dette gjelder også hvis du har spørsmål om bruken av personopplysningene dine. I så fall ber vi deg om å oppgi navnet på nettstedet der du har lagt inn personopplysningene dine, identifisere deg selv og fortelle oss hvilke konkrete opplysninger du ønsker å få korrigert, oppdatert eller slettet. Forespørsler om sletting av personopplysninger vil bli utført i samsvar med alle gjeldende juridiske og arkivmessige forpliktelser.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter oss nederst på denne siden. Hvis du mener at behandlingen av opplysningene dine er i strid med personvernlovgivningen eller at dine krav på personvern er blitt krenket, kan du klage til tilsynsmyndigheten. Siden TYROLIT er et konsernselskap med hovedkontor i Østerrike, kan du gjøre dette hos den østerrikske eller den kompetente nasjonale personvernmyndigheten i ditt land. Her finner du en liste over alle datatilsynsmyndigheter i EU.

 

Sikkerhet og konfidensialitet

For å sikre sikkerheten og konfidensialiteten til personopplysningene som TYROLIT registrerer, treffer TYROLIT egnede tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse.

Hvis du ønsker å sende oss personopplysninger elektronisk ved å skrive dem inn på nettstedet vårt, blir opplysningene dine overført til vår webserver i kryptert form via en moderne, sikker forbindelse (SSL) over Internett, lagret og sikret. Vi gjør oppmerksom på at overføring av opplysninger via e-post vanligvis ikke er kryptert.

Datasikkerheten ved overføring av data på Internett kan ikke garanteres fullt ut med dagens teknologi. Andre brukere kan ha teknisk mulighet til å forstyrre nettverkssikkerheten uten tillatelse og til å kontrollere meldingstrafikken. Vær oppmerksom på dette når du kontakter oss.

 

Dataoverføring til tredjeparter/tredjeland

Vi er en del av TYROLIT Group, et globalt konsern som eier databaser i flere land. TYROLIT behandler opplysninger i databaser utenfor det landet der den registrerte bor. Noen av disse databasene administreres av lokale TYROLIT-selskaper, andre av tredjeparter som opptrer på vegne av det lokale selskapet. Hvis personopplysningene dine overføres til et land der regelverket for beskyttelse av personopplysningene dine er mindre omfattende enn i landet du bor i, vil TYROLIT sørge for at de juridiske kravene for dataeksport til et slikt land er tilstrekkelig beskyttet, og at europeisk lovgivning anvendes.

 

Hvilke personvernprinsipper gjelder?

TYROLIT-selskaper som overfører personopplysningene dine fra EU til andre land, må overholde gjeldende lover og TYROLITs retningslinjer. De er spesielt forpliktet til å gjøre dette:

  • samle inn og behandle personopplysningene dine på egnede og lovlige måter
  • behandle personopplysningene dine utelukkende for spesifiserte og legitime formål og ikke bruke dem til andre formål.
  • informere deg om utlevering av opplysningene dine der det er påkrevd i henhold til lokal lovgivning, og innhente ditt samtykke der det er hensiktsmessig.
  • sørge for at personopplysningene dine er korrekte, fullstendige og, om nødvendig, oppdaterte.
  • oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig, med mindre lengre eller kortere oppbevaringstider er påkrevd eller tillatt i henhold til lov.
  • å behandle personopplysningene dine konfidensielt og treffe egnede sikkerhetstiltak for å beskytte dem mot uautorisert tilgang, utilsiktet tap eller utilsiktet skade, misbruk og uautorisert endring og sletting

 

Spesiell behandling av personopplysninger

Arrangementer

Vi samarbeider med utvalgte eksterne tjenesteleverandører, for eksempel hoteller eller arrangører, for å organisere arrangementer. Når du melder deg på et arrangement, gir vi personopplysningene dine videre til dem for å oppfylle kontrakten og levere tjenesten.

 

Håndtering av søkere

Vi behandler personopplysningene dine for å gjennomføre søknadsprosessen med deg og for å sikre optimal rekruttering i TYROLIT-konsernet. Vi gjør dette på grunnlag av vår overordnede berettigede interesse i å gjennomføre en effektiv søknadsprosess og på grunnlag av behovet for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse. Vi samler inn disse opplysningene som en del av søknadsprosessen, enten ved at du gir dem til oss (f.eks. ved å sende oss CV-en din på e-post) eller ved at vi samler dem inn selv (f.eks. ved å ta notater under intervjuet).

Personopplysninger
I forbindelse med søknaden din lagres og behandles personopplysninger som navn, adresse, fødselsdato, statsborgerskap, akademisk grad, telefonnummer, e-postadresse, bilde, utdanning, yrkeserfaring, kunnskaper, lønnsforventninger, oppsigelsestid, tidligst mulig tiltredelsesdato, reisevillighet og andre opplysninger. Vi gjør oppmerksom på at helseopplysninger, opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk, religiøs, fagforeningsmessig eller seksuell legning er blant de spesielt beskyttelsesverdige opplysningene. Du bes om ikke å sende slike opplysninger. Forespørselen om hilsen på søkerportalen utføres utelukkende for å sikre profesjonell kommunikasjon i søknadsprosessen.

Opplysningene dine kan overføres til følgende mottakere i forbindelse med rekruttering:

Opplysningene lagres i opptil sju måneder etter at søknadsprosessen er avsluttet. Generelt er det mulig å lagre opplysningene lenger med samtykke hvis det er nødvendig (f.eks. for ferievikarer).

De gjeldende lovbestemmelsene vil bli fulgt - du vil få nærmere informasjon fra HR-avdelingen i det selskapet du søker jobb i.

 

Microsoft Office 365 Samarbeid

Ved behov kan vi gi deg gjestetilgang til Microsoft Office 365 Collaboration ved hjelp av din personlige e-postadresse for å utveksle informasjon og støtte aktivt samarbeid. Dette kan for eksempel bare gjelde deler av Microsoft Teams eller hele Office 365-pakken. Tjenesten muliggjør chat, møter, notater, vedlegg og mye mer, og ligger i Microsoft Cloud.

Vi stoler på Microsofts pålitelighet, IT- og datasikkerhet. Microsoft har forpliktet seg til å overholde EUs personvernforskrifter. I tillegg har vi inngått en databehandleravtale der Microsoft forplikter seg til å beskytte dataene til brukerne våre.

 

Sosiale medier

 Vi bruker følgende eksterne portaler for å dele innhold med kundene våre. Det rettslige grunnlaget for dette er berettiget interesse, og TYROLIT er sammen med operatøren ansvarlig for databehandlingen. Under følgende lenker finner du informasjon om bruken.

Instagram

LinkedIn

Youtube

Vimeo

 

Lenker til andre sider

Personvernprinsippene som beskrives her, gjelder kun for selskaper og nettsteder i TYROLIT-konsernet. TYROLIT kan legge ut lenker til andre, beslektede nettsteder. TYROLIT bestreber seg så langt det er mulig å sikre at nettstedene som er lenket til TYROLITs nettsteder, oppfyller de høyeste standarder. På grunn av nettets natur er det imidlertid ikke mulig for oss å garantere databeskyttelsesstandarden på alle lenkede nettsteder eller å påta oss ansvar for innholdet på disse.

 

Personopplysninger og barn

Vårt tilbud er rettet mot personer over 18 år. TYROLIT vil ikke bevisst registrere, bruke eller gjøre personopplysninger om mindreårige tilgjengelig for tredjeparter uten uttrykkelig samtykke fra foreldre eller foresatte og den mindreårige, i den grad den mindreårige allerede er i stand til å gi samtykke. TYROLIT vil informere de foresatte om hvilke personopplysninger som er samlet inn om barnet, og gi dem muligheten til å forby videre registrering, bruk eller lagring av barnets personopplysninger. TYROLIT forplikter seg til å overholde lovene for beskyttelse av barn.

 

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller klager angående overholdelse av denne personvernerklæringen, eller hvis du har kommentarer eller forslag til forbedringer, kan du kontakte oss på: privacy@tyrolit.com.

 

 

Siste oppdatering av personvernerklæringen: februar 2024