Dataskyddspolicy

Den person som ansvarar för databehandlingen är

Tyrolit AB
Enhagsslingan 4 / Box 533
183 25 Täby 
Sverige
privacy@tyrolit.com

(nedan kallad TYROLIT)

 

Allmänt

Vi är medvetna om att skyddet av din integritet är viktigt för dig. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och efterlevnaden av de lagstadgade bestämmelserna om dataskydd är en självklarhet för oss. I det följande vill vi kortfattat förklara hur vi samlar in, hanterar och använder information om enskilda personer.

Vidare är du medveten om att TYROLIT kan ändra, komplettera, utvidga, ta bort eller på annat sätt uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan i händelse av ändringar i våra tjänster och med hänsyn till lagändringar. Dina personuppgifter kommer dock alltid att hanteras i enlighet med den version av integritetspolicyn som var i kraft vid den tidpunkt då uppgifterna samlades in. Vi kommer att publicera ändringar i vår integritetspolicy här så att du är fullt informerad i enlighet med artikel 13/14 GDPR om vilka typer av personuppgifter vi samlar in, hur dessa personuppgifter behandlas och under vilka omständigheter de kan överföras. Våra principer för dataskydd kan nås från alla enskilda sidor på vår webbplats. På de ställen där personuppgifter samlas in hittar du ytterligare information om syftet med användningen av dessa uppgifter och, om nödvändigt, en möjlighet att förklara ditt samtycke.

 

Insamling av personuppgifter

Vi samlar inte in några personuppgifter (t.ex. namn, adresser, telefonnummer eller e-postadresser) om du inte tillhandahåller oss sådana uppgifter frivilligt (t.ex. genom registrering, undersökning, kontaktformulär) eller - om det krävs enligt lag - har gett ditt samtycke eller de relevanta rättsliga bestämmelserna om skydd av dina uppgifter tillåter detta.

 

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är det avtalsenliga
avtalsförhållande, inklusive skyldigheter före och efter avtalets ingående. Databehandling sker endast med ditt samtycke eller på avtalsbasis och/eller om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet för de ändamål som överenskommits med dig eller om det finns en annan rättslig grund i enlighet med GDPR.

Vår företagslicens "Tjänster inom automatisk databehandling och informationsteknik" är den rättsliga grunden för att utföra affärssyftet. Andra rättsliga skyldigheter, såsom lagstadgade rapporteringsskyldigheter, är den rättsliga grunden för databehandling. Vi behandlar därför personuppgifter om detta krävs enligt lag eller avtal eller om samtycke har lämnats. När det gäller allmänna reklamaktiviteter har vi ett berättigat intresse av att ta kontakt med och intensifiera kontakten med befintliga och potentiella kunder.

 

Garanti för integritet och skydd av personuppgifter

TYROLIT följer de lagstadgade bestämmelserna om dataskydd, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). I allmänhet behandlar vi endast personuppgifter i enlighet med dessa dataskyddsprinciper. I följande avsnitt förklaras hur och när TYROLIT samlar in personuppgifter. Dessutom kan vi vara skyldiga att behandla ytterligare uppgifter inom ramen för lagen för att stödja rättsliga eller officiella utredningar.
 

Avsedd användning av personuppgifter

De flesta av de Internettjänster som tillhandahålls av TYROLIT kan besökas utan personlig registrering och avslöjande av identitet. För vissa tjänster ber vi dig om ditt namn, ett användarnamn och, om nödvändigt, annan personlig information. Det står dig fritt att välja om du vill lämna dessa uppgifter. Utan denna information kan TYROLIT dock inte erbjuda dig den önskade tjänsten i dessa fall och kan inte besvara vissa av dina förfrågningar.

TYROLIT lagrar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs och i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om du kontaktar oss via formuläret på webbplatsen eller via e-post kommer de uppgifter du lämnar att lagras av oss i sex månader i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor, om inte en affärsrelation ändå upprättas.

Om du inte längre vill ta emot information, vänligen meddela oss.

 

Sekretess för personuppgifter

TYROLIT kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part förutom i de fall som nämns i dessa principer för dataskydd. Personuppgifter kan lämnas ut till andra TYROLIT-företag i Schweiz och utomlands inom ramen för lagen, som åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med dessa dataskyddsprinciper och att behandla dem i enlighet med det syfte för vilket de ursprungligen registrerades, till exempel tillhandahållande av tjänster, marknadsföring, databehandling eller teknisk support.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till en tredje part om en verksamhet eller delar därav med tillhörande kunddata säljs, överförs eller tilldelas. Om det är nödvändigt och rimligt kommer du att samtycka till detta. I ett sådant fall skulle vi i förväg avtalsmässigt kräva att köparen eller den förvärvande parten behandlar personuppgifterna i enlighet med dessa dataskyddsprinciper. Personuppgifter kan också lämnas ut till en tredje part om vi är skyldiga att göra det enligt lag, ett domstolsbeslut eller en statlig förordning enligt lag, eller om utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt i samband med en rättslig eller polisiär utredning hemma eller utomlands och är tillåtet enligt nationell lag.

 

Rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet, annullering, invändning.

TYROLIT strävar efter att säkerställa att de registrerade personuppgifterna alltid är korrekta, aktuella och tillförlitliga med hänsyn till deras avsedda användning. Vi ger dig möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, i den mån lagen tillåter det. Detta gäller i synnerhet marknadsföringsåtgärder (rätt att invända mot reklam), såvida dessa inte ändå kräver ditt samtycke (opt-in). Vänligen informera oss om du vill invända mot att dina uppgifter används för reklamändamål. Detta gäller även om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter. Ange i så fall namnet på den webbplats där du angav dina personuppgifter, identifiera dig och meddela oss vilken specifik information du vill ha korrigerad, uppdaterad eller raderad. Begäran om radering av personuppgifter kommer att utföras i enlighet med alla tillämpliga rättsliga skyldigheter och arkiveringsskyldigheter.

Hur du kontaktar oss hittar du längst ner på den här sidan. Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen eller att dina krav på dataskydd har åsidosatts kan du klaga hos tillsynsmyndigheten. Eftersom TYROLIT är ett koncernföretag med huvudkontor i Österrike, kan du vända dig till den österrikiska eller den behöriga nationella dataskyddsmyndigheten i ditt land. Här hittar du en lista över alla dataskyddsmyndigheter i EU.

 

Säkerhet och sekretess

För att garantera säkerheten och sekretessen för de personuppgifter som registreras av TYROLIT vidtar TYROLIT lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämnande, ändring eller förstörelse.

Om du vill skicka oss personuppgifter elektroniskt genom att ange dem på vår webbplats, kommer dina uppgifter att överföras till vår webbserver i krypterad form via en toppmodern säker anslutning (SSL) över Internet, lagras och säkras. Observera att överföringen av uppgifter via e-post i allmänhet inte är krypterad.

Datasäkerheten för överföring av data inom Internet kan inte garanteras fullt ut enligt den nuvarande tekniska nivån. Andra användare kan ha tekniska möjligheter att utan tillstånd störa nätsäkerheten och kontrollera meddelandetrafiken. Tänk på detta när du kontaktar oss.

 

Dataöverföring till tredje part/tredjeländer

Vi är en del av TYROLIT Group, en global företagsgrupp som äger databaser i olika länder. TYROLIT behandlar uppgifter i databaser utanför det land där den registrerade är bosatt. Vissa av dessa databaser hanteras av lokala TYROLIT-företag, andra av tredje part som agerar på uppdrag av det lokala företaget. Om dina personuppgifter överförs till ett land vars bestämmelser för skydd av dina personuppgifter är mindre omfattande än de i ditt hemland, kommer TYROLIT att se till att de rättsliga kraven för dataexport till ett sådant land är tillräckligt skyddade och att europeisk lag tillämpas.

 

Vilka principer för dataskydd gäller?

TYROLIT-företag som överför dina personuppgifter från EU till andra länder måste följa gällande lagar och TYROLIT-riktlinjer. I synnerhet är de skyldiga att göra detta:

  • samla in och behandla dina personuppgifter på lämpligt och lagligt sätt
  • behandla dina personuppgifter endast för angivna och legitima ändamål och inte använda dem för andra ändamål
  • informera dig om utlämnandet av dina uppgifter när så krävs enligt lokal lagstiftning och inhämta ditt samtycke när så är lämpligt
  • se till att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och, om nödvändigt, uppdaterade
  • lagra dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt, såvida inte längre eller kortare lagringstider krävs eller tillåts enligt lag
  • behandla dina personuppgifter konfidentiellt och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller oavsiktlig skada, missbruk samt obehörig ändring och radering

 

Särskild behandling av personuppgifter

Händelser

Vi samarbetar med utvalda externa tjänsteleverantörer, t.ex. hotell eller evenemangsarrangörer, för att anordna evenemang. När du anmäler dig till ett evenemang vidarebefordrar vi dina personuppgifter till dem för att de ska kunna fullgöra avtalet och tillhandahålla tjänsten.

 

Hantering av sökande

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra ansökningsprocessen med dig och för att säkerställa optimal rekrytering inom TYROLIT-koncernen. Vi gör detta på grundval av vårt övervägande berättigade intresse av att genomföra en effektiv ansökningsprocess och på grundval av behovet av att genomföra åtgärder före avtalets ingående. Vi samlar in dessa uppgifter som en del av ansökningsprocessen, antingen genom att du tillhandahåller dem till oss (t.ex. genom att skicka ditt CV till oss via e-post) eller genom att vi samlar in dem själva (t.ex. genom att göra anteckningar under intervjun).

Personliga uppgifter
I samband med din ansökan kommer dina personuppgifter såsom namn, adress, födelsedatum, medborgarskap, akademisk examen, telefonnummer, e-postadress, fotografi, utbildning, yrkeserfarenhet, kunskaper, löneanspråk, uppsägningstid, tidigast möjliga startdatum, resvana och annan information att lagras och behandlas. Observera att hälsouppgifter, uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politisk, religiös, facklig eller sexuell läggning hör till de uppgifter som är särskilt skyddsvärda. Du ombeds att inte överföra sådana uppgifter. Förfrågan om hälsningsfrasen på sökandeportalen utförs uteslutande för att säkerställa professionell kommunikation i ansökningsprocessen

Dina uppgifter kan komma att överföras till följande mottagare i samband med rekrytering:

Uppgifterna lagras i upp till sju månader från det att ansökningsprocessen avslutats. I allmänhet är längre lagringstider möjliga med samtycke om ett register krävs (t.ex. för semesterarbetare).

De tillämpliga rättsliga bestämmelserna kommer att följas - du kommer att få mer detaljerad information från personalavdelningen på det koncernföretag som du söker till.

 

Microsoft Office 365 Samarbete

Vid behov kan vi ge dig gäståtkomst till Microsoft Office 365 Collaboration med hjälp av din personliga e-postadress för att utbyta information och stödja aktivt samarbete. Detta kan endast gälla delar av t.ex. Microsoft Teams eller hela Office 365-sviten. Tjänsten möjliggör chatt, möten, anteckningar, bilagor och mycket mer och hostas i Microsoft Cloud.

Vi litar på Microsofts tillförlitlighet, IT- och datasäkerhet. Microsoft har åtagit sig att följa EU:s dataskyddsbestämmelser. Dessutom har vi ingått ett databehandlingsavtal där Microsoft åtar sig att skydda våra användares uppgifter.

 

Sociala medier

Vi använder följande externa portaler för att dela innehåll med våra kunder. Den rättsliga grunden för detta är berättigat intresse, TYROLIT är gemensamt ansvarig med operatören för databehandling. Under följande länkar hittar du information om användningen.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Youtube

Vimeo

 

Länkar till andra sidor

De dataskyddsprinciper som beskrivs här gäller endast för företag och webbplatser inom TYROLIT-koncernen. TYROLIT kan tillhandahålla länkar till andra, relaterade webbplatser. TYROLIT strävar så långt som möjligt efter att säkerställa att de webbplatser som är länkade till TYROLITs webbplatser uppfyller de högsta standarderna. På grund av World Wide Webs natur är det dock inte möjligt för oss att garantera dataskyddsstandarden på alla länkade webbplatser eller att ta ansvar för deras innehåll.

 

Personlig information och barn

Vårt erbjudande riktar sig till personer över 18 år. TYROLIT kommer inte att medvetet registrera, använda eller göra personuppgifter om minderåriga tillgängliga för tredje part utan uttryckligt samtycke från föräldern eller förmyndaren och den minderårige, i den mån den minderårige redan är kapabel att ge sitt samtycke. TYROLIT kommer att informera vårdnadshavarna om vilka personuppgifter som har samlats in om barnet och ge dem möjlighet att förbjuda ytterligare registrering, användning eller lagring av barnets personuppgifter. TYROLIT åtar sig att strikt följa lagarna för skydd av barn.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor eller klagomål angående efterlevnaden av denna sekretesspolicy, eller om du har några kommentarer eller förslag till förbättringar, vänligen kontakta oss på: privacy@tyrolit.com

 

 

Senaste uppdatering av integritetspolicyn: februari 2024