Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je

CARBORUNDUM ELECTRITE A.S
Tovární ul.
29471 Benátky nad Jizerou
Česká republika
privacy@tyrolit.com

(dále jen CARBORUNDUM ELECTRITE)

 

Obecné

Jsme si vědomi, že ochrana vašeho soukromí je pro vás důležitá. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně a dodržování zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů je pro nás samozřejmostí. V následujícím textu bychom vám rádi stručně vysvětlili, jak shromažďujeme, spravujeme a používáme informace o fyzických osobách.

Dále berete na vědomí, že společnost CARBORUNDUM ELECTRITE může tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit, doplnit, odstranit nebo jinak aktualizovat v reakci na změny v našich službách a změny v právních předpisech. S vašimi osobními údaji však bude vždy nakládáno v souladu s verzí Zásad ochrany osobních údajů platnou v době, kdy byly údaje shromážděny. Změny našich zásad ochrany osobních údajů zveřejníme zde, abyste byli v souladu s článkem 13/14 GDPR plně informováni o typech osobních údajů, které shromažďujeme, o tom, jak jsou tyto osobní údaje zpracovávány a za jakých okolností mohou být předávány. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na všech jednotlivých stránkách našeho webu. Na místech, kde jsou shromažďovány osobní údaje, naleznete další informace o účelu použití těchto údajů a v případě potřeby možnost vyjádřit svůj souhlas.

 

Shromažďování osobních údajů

Neshromažďujeme žádné osobní údaje (např. jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy), pokud nám tyto údaje neposkytnete dobrovolně (např. prostřednictvím registrace, dotazníku, kontaktního formuláře) nebo pokud nám k tomu nedáte svůj souhlas, pokud to zákon vyžaduje, nebo pokud to neumožňují příslušná právní ustanovení o ochraně vašich údajů.

 

Právní základ

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou smluvní podmínky.
smluvní vztah, včetně předsmluvních a postsmluvních závazků. Zpracování údajů probíhá pouze s vaším souhlasem nebo na smluvním základě a/nebo pokud je nezbytné pro plnění smlouvy pro účely s vámi dohodnuté nebo pokud existuje jiný právní základ v souladu s GDPR.

Právním základem pro plnění obchodního účelu je naše obchodní licence "Služby v oblasti automatizovaného zpracování dat a informačních technologií". Právním základem pro zpracování údajů jsou další zákonné povinnosti, například zákonné ohlašovací povinnosti. Osobní údaje tedy zpracováváme, pokud to vyžaduje zákon nebo smlouva nebo pokud byl udělen souhlas. Pokud jde o obecné reklamní aktivity, máme oprávněný zájem na navázání a zintenzivnění kontaktu se stávajícími a potenciálními zákazníky.

 

Záruka ochrany soukromí a osobních údajů

Společnost CARBORUNDUM ELECTRITE dodržuje právní předpisy o ochraně údajů, jako je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Obecně zpracováváme osobní údaje pouze v souladu s těmito zásadami ochrany údajů. V následující části je vysvětleno, jak a kdy společnost CARBORUNDUM ELECTRITE shromažďuje osobní údaje. Kromě toho můžeme být povinni zpracovávat další údaje v rámci zákona na podporu soudních nebo úředních šetření.

 

Zamýšlené použití osobních údajů

Většinu internetových služeb poskytovaných společností CARBORUNDUM ELECTRITE lze navštívit bez osobní registrace a zveřejnění totožnosti. U některých služeb vás žádáme o vaše jméno, uživatelské jméno a případně další osobní údaje. Můžete se svobodně rozhodnout, zda tyto informace poskytnete. Bez těchto informací vám však CARBORUNDUM ELECTRITE nebude moci poskytnout požadovanou službu a nebude moci odpovědět na některé vaše dotazy.

Společnost CARBORUNDUM ELECTRITE uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro popsané účely a v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou vámi poskytnuté údaje uchovávány po dobu šesti měsíců za účelem zpracování dotazu a v případě následných dotazů, pokud i tak nedojde k navázání obchodního vztahu.

Pokud si již nepřejete dostávat informace, dejte nám prosím vědět.

 

Důvěrnost osobních údajů

Společnost CARBORUNDUM ELECTRITE nepředává vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany údajů. Osobní údaje mohou být v rámci zákona předány jiným společnostem TYROLIT ve Švýcarsku a v zahraničí, které se zavazují s osobními údaji nakládat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a zpracovávat je v souladu s původním účelem jejich zaznamenání, například poskytování služeb, marketing, zpracování údajů nebo technická podpora.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny třetí straně, pokud dojde k prodeji, převodu nebo postoupení obchodního místa nebo jeho části a souvisejících údajů o zákaznících. Pokud je to nezbytné a přiměřené, budete s tím souhlasit. V takovém případě bychom smluvně požadovali, aby kupující nebo přebírající strana s osobními údaji předem nakládala v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty třetí straně, pokud jsme k tomu povinni na základě zákona, soudního příkazu nebo nařízení vlády podle zákona, nebo pokud je poskytnutí údajů nezbytné v souvislosti se soudním nebo policejním vyšetřováním doma nebo v zahraničí a je povoleno vnitrostátními právními předpisy.

 

Právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, zrušení, námitku.

Společnost CARBORUNDUM ELECTRITE se snaží zajistit, aby zaznamenané osobní údaje byly vždy správné, aktuální a spolehlivé s ohledem na jejich zamýšlené použití. Dáváme vám možnost vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud vám to zákon umožňuje. To platí zejména pro marketingová opatření (právo vznést námitku proti reklamě), pokud tato opatření stejně nevyžadují váš souhlas (opt-in). Pokud si přejete vznést námitku proti použití vašich údajů pro reklamní účely, informujte nás o tom. To platí i v případě, že máte jakékoli dotazy týkající se používání vašich osobních údajů. V takovém případě prosím uveďte název webové stránky, na které jste své osobní údaje zadali, identifikujte se a sdělte nám, které konkrétní informace chcete opravit, aktualizovat nebo vymazat. Žádosti o výmaz osobních údajů budou provedeny v souladu se všemi platnými právními a archivačními povinnostmi.

Informace o tom, jak nás kontaktovat, najdete v dolní části této stránky. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo byly porušeny vaše nároky na ochranu osobních údajů, můžete si stěžovat u dozorového úřadu. Vzhledem k tomu, že společnost CARBORUNDUM ELECTRITE je společností skupiny se sídlem v Rakousku, můžete tak učinit u rakouského nebo příslušného národního úřadu pro ochranu údajů ve vaší zemi. Zde naleznete seznam všech úřadů pro ochranu osobních údajů v EU.

 

Bezpečnost a důvěrnost

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů zaznamenaných společností CARBORUNDUM ELECTRITE přijímá společnost CARBORUNDUM ELECTRITE vhodná opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením.

Pokud nám chcete zaslat osobní údaje elektronicky zadáním na našich webových stránkách, budou vaše údaje přeneseny na náš webový server v zašifrované podobě prostřednictvím nejmodernějšího zabezpečeného připojení (SSL) přes internet, uloženy a zabezpečeny. Vezměte prosím na vědomí, že přenos údajů e-mailem naopak zpravidla šifrovaný není.

Bezpečnost přenosu dat v rámci internetu nelze za současného stavu technologie plně zaručit. Ostatní uživatelé mohou být technicky schopni neoprávněně zasahovat do zabezpečení sítě a kontrolovat provoz zpráv. Mějte to prosím na paměti, když nás kontaktujete.

 

Předávání údajů třetím stranám/třetím zemím

Jsme součástí skupiny TYROLIT, globální skupiny společností, která vlastní databáze v různých zemích. TYROLIT zpracovává údaje v databázích mimo zemi bydliště subjektu údajů. Některé z těchto databází spravují místní společnosti TYROLIT, jiné třetí strany jednající jménem místní společnosti. Pokud jsou vaše osobní údaje předávány do země, jejíž předpisy na ochranu osobních údajů jsou méně komplexní než předpisy země vašeho bydliště, společnost TYROLIT zajistí, aby byly právní požadavky na vývoz údajů do takové země náležitě chráněny a aby bylo uplatněno evropské právo.

 

Které zásady ochrany údajů platí?

Společnosti TYROLIT, které předávají vaše osobní údaje z EU do jiných zemí, musí dodržovat platné zákony a pokyny společnosti TYROLIT. Zejména jsou povinny tak činit:

  • shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje vhodnými a zákonnými prostředky.
  • zpracovávat vaše osobní údaje výhradně pro stanovené a legitimní účely a nepoužívat je k jiným účelům.
  • informovat vás o zpřístupnění vašich údajů, pokud to vyžadují místní právní předpisy, a případně získat váš souhlas.
  • zajistit, aby vaše osobní údaje byly přesné, úplné a v případě potřeby aktuální.
  • uchovávat vaše osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší nebo kratší dobu uchovávání.
  • zacházet s vašimi osobními údaji důvěrně a přijmout vhodná bezpečnostní opatření na jejich ochranu před neoprávněným přístupem, náhodnou ztrátou nebo náhodným poškozením, zneužitím a neoprávněnými úpravami a vymazáním.

 

Zvláštní zpracování osobních údajů

Události

Při organizaci akcí spolupracujeme s vybranými externími poskytovateli služeb, jako jsou hotely nebo organizátoři akcí. Když se na akci zaregistrujete, předáme jim vaše osobní údaje, abychom mohli splnit smlouvu a poskytnout službu.

 

Správa žadatelů

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom s vámi mohli provést výběrové řízení a zajistit optimální nábor v rámci skupiny TYROLIT. Činíme tak na právním základě našeho převažujícího oprávněného zájmu na provedení efektivního procesu podávání žádostí a na základě potřeby provést předsmluvní opatření. Tyto údaje shromažďujeme v rámci výběrového řízení buď tak, že nám je poskytnete (například nám zašlete svůj životopis e-mailem), nebo je shromáždíme sami (například si je poznamenáte během pohovoru).

Osobní údaje
V rámci vaší žádosti budou uloženy a zpracovány vaše osobní údaje, jako je jméno, adresa, datum narození, státní příslušnost, akademický titul, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie, vzdělání a odborná příprava, odborná praxe, znalosti, očekávaný plat, výpovědní lhůty, nejbližší možné datum nástupu, ochota cestovat a další informace. Upozorňujeme, že mezi údaje zvláště hodné ochrany patří údaje o zdravotním stavu, rasovém nebo etnickém původu, politické, náboženské, odborové nebo sexuální orientaci. Žádáme vás, abyste takové údaje nepředávali. Dotaz na pozdrav na portálu pro uchazeče se provádí výhradně za účelem zajištění profesionální komunikace v rámci procesu podávání žádostí.

Vaše údaje mohou být v rámci náboru předány následujícím příjemcům:

  • Společnosti skupiny TYROLIT, pokud se u nich ucházíte o zaměstnání.
  • Pro učně: Pomůcka pro výběr externího poskytovatele služeb pro kontrolu výkonnosti školy (https://auswahlhilfe.at/datenschutzerklaerung/).
  • Online nábor probíhá prostřednictvím externího poskytovatele služeb eRecruiter (https://www.erecruiter.net/p/datenschutz).
  • případně další externí portály - v závislosti na náborovém procesu ve vaší zemi.

Údaje se uchovávají po dobu až sedmi měsíců od ukončení procesu podávání žádostí. Obecně platí, že delší doba uchovávání je možná se souhlasem, pokud je záznam vyžadován (např. u pracovníků na dovolené).

Budou dodržena platná právní ustanovení - podrobnější informace vám poskytne personální oddělení společnosti skupiny, do které se hlásíte.

 

Spolupráce v rámci Microsoft Office 365

V případě potřeby vám můžeme poskytnout přístup pro hosty ke službě Microsoft Office 365 Collaboration s využitím vaší osobní e-mailové adresy pro výměnu informací a podporu aktivní spolupráce. To se může týkat například pouze částí Microsoft Teams nebo celé sady Office 365. Služba umožňuje chat, schůzky, poznámky, přílohy a mnoho dalšího a je hostována v cloudu Microsoft.

Důvěřujeme spolehlivosti, IT a zabezpečení dat společnosti Microsoft. Společnost Microsoft se zavazuje dodržovat předpisy EU o ochraně osobních údajů. Kromě toho jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů, ve které se společnost Microsoft zavazuje chránit údaje našich uživatelů.

 

Sociální média

Ke sdílení obsahu s našimi zákazníky používáme následující externí portály. Právním základem je oprávněný zájem, CARBORUNDUM ELECTRITE je společně s provozovatelem odpovědné za zpracování údajů. Informace o jejich používání najdete pod následujícími odkazy.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Youtube

Vimeo

 

Odkazy na další stránky

Zásady ochrany údajů vysvětlené v tomto dokumentu se vztahují pouze na společnosti a webové stránky skupiny TYROLIT. Společnost TYROLIT může poskytovat odkazy na jiné, související webové stránky. Společnost TYROLIT se snaží v maximální možné míře zajistit, aby stránky, na které odkazují webové stránky společnosti TYROLIT, splňovaly nejvyšší standardy. Vzhledem k povaze celosvětové sítě však není možné zaručit úroveň ochrany údajů na všech propojených webových stránkách nebo převzít odpovědnost za jejich obsah.

 

Osobní údaje a děti

Naše nabídka je určena osobám starším 18 let. Společnost TYROLIT nebude vědomě zaznamenávat, používat ani zpřístupňovat třetím stranám žádné osobní údaje nezletilých osob bez výslovného souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce a nezletilé osoby, pokud je již nezletilá osoba schopna dát souhlas. Společnost TYROLIT bude informovat zákonné zástupce o tom, jaké osobní údaje byly o dítěti shromážděny, a poskytne jim možnost zakázat další zaznamenávání, používání nebo uchovávání osobních údajů dítěte. Společnost TYROLIT se zavazuje důsledně dodržovat zákony na ochranu dětí.

 

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů nebo máte-li jakékoli připomínky či návrhy na zlepšení, kontaktujte nás prosím na adrese: privacy@tyrolit.com.

 

 

Poslední aktualizace zásad ochrany osobních údajů: únor 2024